Obchodné podmienky

I.
Základné ustanovenia


Tieto VOP upravujú vzájomné vzťahy pri kúpe tovaru ponúkaného na internetovom obchode www.heliadprofessional.sk medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je Sanus Per Aquam s.r.o., Malodunajská 46, 946 37, Moča, IČO: 47 189 738, IČ DPH: SK2023778559, ako predávajúci a na strane druhej je kupujúci. Kupujúcim je súkromná osoba, živnostník, právnická osoba, organizácia. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou na strane kupujúceho osoba v postavení spotrebiteľa, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.
V prípade, ak je zmluvnou stranou na strane kupujúceho podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.


II.
Bezpečnosť a ochrana informácií


Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas so spracovaním a archiváciou jeho osobných údajov v databáze predávajúceho v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

III.
Postup spracovania objednávky a uzatvorenia kúpnej zmluvy.


Kupujúci si vyberie tovar, vyplní požadované údaje a odošle objednávku.Internetový obchod automaticky eviduje a potvrdí objednávku, čím sa uzatvára kúpna zmluva. Kupujúci odoslaním objednávky akceptuje obchodné podmienky predávajúceho. Predávajúci pošle kupujúcemu tovar prostredníctvom GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

IV.
Dodanie tovaru a platbné podmienky


Predávajúci tovar expeduje najneskôr do 72 hodín po prijatí objednávky a zasiela ho kupujúcemu prostredníctvom firmy GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Kuriérska služba tovar dodá približne za 1 pracovný deň. Doba úschovy je 10 dní.

Dátum prijatia objednávky je dátum, počnúc ktorým Vám e-mailom alebo telefonicky potvrdíme Vašu objednávku. Objednaním z webovej stránky Helia-D Professional každý zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami a je oboznámený s priebehom objednávky. Objednávka môže byť prijatá len v prípade, že nakupujúci vyplnil všetky potrebné políčka pri objednávke. Za prípadné vzniknuté škody pri nesprávnom vyplnení objednávky predávajúci nezodpovedá. Reklamácia produktu je uznaná iba v tom prípade, ak je preukázané poškodenie produktu. Kupujúci je povinný kontrolovať dodaný tovar v momente jeho doručenia a svojím podpisom súhlasí, že je tovar v poriadku. Za nedostatky, na ktoré kupujúci neupozornil pri preberaní tovaru nezodpovedáme.

Záruka kvality

Produkty predávané a distribuované našou firmou majú záruku 100% kvality.
Nami ponúkané produkty sa zhodujú s predpísanými normami a všetky zložky uvedené na obale produktov sú pravdivé. V prípade, že kupujúci spozoruje, že kvalita doručeného produktu nezodpovedá svojej cene, Vám ručíme vrátením peňazí.

V prípade reklamácie kontaktujte náš zákaznícky servis.

Zodpovednosť za chyby

Predajca v žiadnom prípade nezodpovedá za nižšie uvedené chyby:
Akákoľvek porucha internetovej siete ktorá zabraňuje vo funkčnosti webovej stránky a priebehu objednávky na nej.
Akákoľvek porucha pri nákupe a komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim
Predávajúci nezodpovedá za stratu pri prenose informácií, či už v elektronickej alebo písomnej forme.
Akákoľvek porucha softvéru
Následky rôznych programových a technických chýb
Predávajúci nie je zodpovedný za škody vzniknuté zlým internetovým pripojením a nedostupnosťou našej webovej stránky
Kupujúci je zodpovedný za zabezpečenie informácií na svojom počítači
Jedine kupujúci je zodpovedný za pripojenie a nákup na webovej stránke
Predávajúci nie je zodpovedný za skutočnosti nevychádzajúce z jeho právomoci
Predávajúci má právo meniť cenu produktov a termín ich dodania, pričom je zmena právoplatná od dátumu zmeny uvedeného na webovej stránke
Predávajúci má právo podať žalobu na osobu, ktorá sa snaží o vykonanie podvodu. Predávajúci nie je zodpovedný za akýkoľvek podvod vykonanou treťou osobou na úkor kupujúceho
V prípade akéhokoľvek porušenia obchodných podmienok má predávajúci právo zrušiť registráciu a nákup zákazníka, voči čomu nie je zákazník oprávnený sa odvolať.
Neprevzatie zásielky zákazníkom

V prípade neprevzatia zásielky kupujúcim (na základe objednávky) si vyhradzujeme právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

V.
Ceny


Všetky ceny v internetovom obchode sú konečné vrátane DPH. Ku konečnej sume si predávajúci účtuje iba poštovné. Predávajúci má právo ceny meniť podľa vlastného uváženia, nie však meniť ceny tovaru po odoslaní objednávky. Akciové ceny platia po dobu časovo určenú.

VI.
Odstúpenie od zmluvy


Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v prípade, že tovar objednal inak ako osobne a bol mu doručený ľubovoľnou prepravnou službou. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:
a) Odoslať list (najlepšie e-mailom na adresu info@heliadprofessional.sk s textom: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo faktúry) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet číslo:……………..Dátum a podpis.
b) Tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženou kópiou vyššie uvedeného listu.
c) Tovar odoslaný a doručený späť na adresu predávajúceho, musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, najlepšie nerozbalený, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a kompletný, spolu s kópiou dokladu o zaplatení.
Neposielajte tovar na dobierku, inak nebude prevzatý.
Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.
d) Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, vám peniaze za tovar zašleme prevodom na účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní po obdržaní tovaru. V hotovosti či šekom peniaze neuhradzujeme.
e) V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

VII.
Reklamácia


Kupujúci môže náš tovar reklamovať e‐mailom na kontakty uvedené v sekcii kontakt. Musí uviesť dôvody reklamácie a doručiť nám reklamovaný tovar. Predávajúci sa zaväzuje v prípade opodstatnenej reklamácie vybaviť ju do 30 dní a na vlastné náklady poslať kupujúcemu nový, nepoškodený výrobok rovnakého druhu. Poškodený tovar je nutné vrátiť predávajúcemu, poštovné si hradi kupujúci.Veríme, že na našich produktoch nebude čo reklamovať.

Poškodenie tovaru pri doručení:

Kupujúci je povinný si skontrolovať tovar pri doručení. V prípade evidentného poškodenia tovaru vzniknutého počas doručenia má nárok na vrátenie tovaru. Kupujúci spíše s prepravcom reklamáciu, tovar neprevezme. Kupujúci nás bude neodkladne informovať o tejto skutočnosti. Tovar nám budevrátený a my kupujúcemu pošleme nový tovar na naše náklady.

VIII.
Záverečné ustanovenia


Vo veciach, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Kupujúci zaslaním objednávky tovaru akceptuje tieto obchodné podmienky, ku ktorým sa potvrdením objednávky zaviazal aj predávajúci.

Tieto Obchodné podmienky platia od 1.2.2016 do vydania nových VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Ďalšie všeobecné podmienky
Používanie webovej stránky je pre každého používateľa zadarmo.
Registrácia na stránku je dobrovoľná a bezplatná.
V Komárne, dňa 1.2.2016